حمل خودرو رشت _امداد خودرو رشت _1893بدون کد| خودروبر پارسیان خزررشت

کدخطا لیفان ایکس۶۰ / کد خطا لیفان ۶۲۰ /مدل موتور  ۱۸۰۰ /امداد خودرو گیلان /امداد خودرو رشت /☎️09113400107☎️امداد خودرو سراسری کشوری ☎️1893☎️ حمل خودرو در شهرهای استاک گیلان و شهر رشت /تعمیرات خودرو در محل رشت /یدک کش رشت /جرثقیل نیسان رشت /☎️09115506904☎️

□ همه موارد در مورد موتور لیفان ۱۸۰۰ |لیفان ایکس60 /لیفان 620

■ کد خطاهای لیفان برابر با کتابچه شرکت کرمان موتور :

● 🟥راهنمائى هاى مربوط به چراغ شاخص نقص

شكل 2-16 چراغ شاخص نقص

چراغ شاخص نقص يك شاخصى است كه به سيستم متصل است و هنگام رانندگى براى توجه راننده به وجود نقص

در سيستم تعبيه شده است.

معيار هاى عملكرد چراغ شاخص نقص

وقتى كه قطعات ويا سيستم خودرو نياز به تنظيمات جديدى پيدا نمايد و اين ايراد در انتشار آلاينده ها تأثير گذار باشد

چراغ شاخص نقص فعال مى شود

كد نقائصى كه بر انتشار آلاينده ها مؤثرند :

نوعA : چراغ شاخص نقص يكبار روشن مى شود و كد نقص را ذخيره مى نمايد .

نوعB : چراغ شاخص نقص دو بار روشن مى شود و كد نقص را ذخيره مى نمايد.

نوعE : چراغ شاخص نقص سه بار روشن مى شود و كد نقص را ذخيره مى نمايد .

كد نقائصى كه بر انتشار آلاينده ها مؤثرنيستند :

نوع C : كد نقص ذخيره مى شود ولى چراغ شاخص روشن نمى شود كه براى اين حالت چراغ هشدار ممكن است

تعبيه شده باشد .

نوعD : كد نقص ذخيره مى شود ولى نه شاخص نقص و چراغ هشدار روشن نمى شوند

 

 

بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت مهندس مسعود حقیقی رشت گیلان
بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت مهندس مسعود حقیقی رشت گیلان

 

 

🟥خاموش كردن چراغ شاخص نقص(MI(:
اگر سيستم مجهز به سيستم شاخص نقص باشد و هيچ كد نقصى از موارد سه گانه اول هم جذب نشده باشد چراغ
خاموش است
پاك كردن تمام ُكــد ها :
اگر همان كد نقص( در بيش از 40 دور براى گرم شدن موتور) دوباره آشكار نشود سيستم عيب ياب آن كد و فاصله
رانندگى را جهت بر رسى تمام داده ها و اطلاعات پاك مى نمايد .
توجــه : يك پيمايش يعنى اجراى يك دورهOBD انجام مى دهد . قسمت اول و دوم انتشار خروجى 4 GB
كامل برنامه تست كه جزئيــات كد نقص
جدول كد نقص سيستم مديريت موتور مدل دلفى 22,1MT Delphi
جدول -2 8
قطعات سيستم كد نقص جزئيــات نوع
مبدل كاتاليستى 0420P تشخيص خراب شدن مبدل كاتاليستى A
سنسور اكسيژن جلو
0031P ولتاژ پائين گرم كن سنسور اكسيژن جلو A
0032P ولتاژ بالاى گرم كن سنسوراكسيژن جلو A
0131P اتصال كوتاه سنسور اكسيژن جلو به ولتاژ پائين E
0132P اتصال كوتاه سنسور اكسيژن جلو به ولتاژ بالا E
0133P پاسخ سنسور اكسيژن جلو خيلى كند است E
0134P قطعى مدار در سنسور اكسيژن جلو A
ببينيد كه آيا سنسور اكسيژن جلو در حالت كم كردن سرعت سوخت غنى 1167P
است
E
P1171
ببينيد كه آيا سنسور اكسيژن جلو در حالت
زياد كردن شتاب سوخت رقيق است
E
سنسور اكسيژن عقب
0037P ولتاژ پائين گرم كن سنسور اكسيژن عقب A
0038P ولتاژ بالاى گرم كن سنسوراكسيژن عقب A
0137P اتصال كوتاه سنسور اكسيژن عقب به ولتاژ پائين E
0138P اتصال كوتاه سنسور اكسيژن عقب به ولتاژ بالا E
0140P قطعى مدار در سنسور اكسيژن عقب E
حريق ( آتش سوزى ) 0300P حريق در يك يا چند سيلندر
(صدمه انتشار خروجى) B
(صدمه مبدل كاتاليستى) A
تست جاده نا هموار
0317P سيگنال تشخيص جاده ناهموار C
1396P تشخيص لرزش چرخ C
1397P عدم وجود سيگنال سرعت چرخ C
سنسور فشار هواى
ورودى
مپ
0105P گرفتگى سيگنال سنسور فشار مانيفولد هوا E
0106P نقص وضعيت دريچه گاز/فشار هواى ورودى E
0107P قطعى مدار خط ولتاژ پائين سنسور فشار هواى ورودى A
0108P ولتاژ بالاى سنسور فشار هواى ورودى A
سنسور دماى هواى
ورودى مت
0112P I ولتاژ پائين سنسور فشار هواى ورودى A
0113P قطعى مدار ويا ولتاژ بالاى مدار سنسور دماى هواى ورودى

 

بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت
بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت

راهنماى تعميرات ليفان 620 28 راهنماى تعميرات ليفان 620
سنسور دماى آب
ولتاژ پائين مدار دماى سنسور آب خنك كننده A
P0117
يا ولتاژ پائين مدار دماى سنسور آب خنك كننده A
قطعى مدار و
P0118
دريچه گاز برقى
ولتاژ پائين سنسور وضعيت دريچه گاز 1 A
P0122
ولتاژ بالاى سنسور وضعيت دريچه گاز 1 A
P0123
ولتاژ پائين سنسور وضعيت دريچه گاز 2 A
P0222
ولتاژ بالاى سنسور وضعيت دريچه گاز 2 A
P0223
اتصالت (وابسته هاى ) سنسور وضعيت دريچه گاز A
P2135
وضعيت پيش فرض هاى ذخيره شده دريچه گاز C
P2119
ولتاژ پائين سنسور وضعيت پدال گاز 1 A
P2122
ولتاژ بالاى سنسور وضعيت پدال گاز 1 A
P2123
ولتاژ پائين سنسور وضعيت پدال گاز 2 A
P2127
ولتاژ بالاى سنسور وضعيت پدال گاز 2 A
P2128
اتصالت (وابسته هاى ) سنسور وضعيت پدال گاز A
P2138
تشخيص جريان هوا A
P0068
تشخيص محرك دوم دريچه گاز الكترونيكى A
P2101
تشخيص حركت آرام دريچه الكترونيكى گاز A
P1516
تشخيص ولتاژ مرجع A
A
P0641
Bتشخيص ولتاژ مرجع A
P0651
دور آرام اجبارى A
P2104
عملكرد محـدود A
P2106
مديريت قدرت A
P2110
خفگى اجبارى A
P2105
A
ديجيتال)
تشخيص سيگنال ورودى (آنالوگ و
P060
B
تشخيص مسير دو گانه دريچه الكترونيكى گاز A
P060
D
نقص مرتبط با سوئيچ ترمز C
P0504
عيب يابى چراغ ترمز C
P0571
انژكتور
ايراد انژكتور A
1#
P0201
ايراد انژكتور A
2#
P0202
ايراد انژكتور A
3#
P0203
ايراد انژكتور A
4#
P0204
سنسور ضربه
نقص سيستم كنترل ضربه C
P0324
نقص سنسور ضربه C
P0325
سنسور وضعيت ميل
لنگ
تداخل سيگنال مدار سنسور وضعيت ميل لنگ E
P0336
عدم وجود سيگنال مدار سنسور وضعيت ميل لنگ A
P0337
ايراد دنده 58 دندانه A
P1336
سنسور وضعيت ميل
سوپاپ
تشخيص حالت سنسور وضعيت ميل سوپاپ A
P0340
دنده تشخيص استاندارد ميل سوپاپ A
P0341
تشخيص از مركز دور بودن ميل سوپاپ B
P0016
تشخيص خطاى فاز متغيير ميل سوپاپ A
P0012
تشخيص پاسخ فاز متغيير ميل سوپاپ B
P0011
گير داشتن سوپاپ كنترل هيدروليكى A
P0026
فاز متغير بادامك
ولتاژ پائين سيم پيچ سوپاپ كنترل هيدروليكى A
P0076
ولتاژ بالاى سيم پيچ سوپاپ كنترل هيدروليكى A
P0077
خروجى كوئيل جرقــه
نقص خروجى كوئل جرقه A
1#
P0351
نقص خروجى كوئل جرقه A
2#
P0352
نقص خروجى كوئل جرقه A
3#
P0353
نقص خروجى كوئل جرقه A
4#
P0354
سيگنال سرعت خودرو وجود ندارد E
سنسور سرعت خودرو 0502P
ولتاژ سيستم
ولتاژ پائين سيستم C
P0562
ولتاژ بالاى سيستم C
P0563
كلاچ
A
/C
C
A
ولتاژ پائين مدار خروجى كلاچ C/
P0646
C
A
ولتاژ بالاى مدار خروجى كلاچ C/
P0647
نقص رله پمپ بنزين C
رله پمپ بنزين 0230P
نقص فرمان هيدروليك C
فرمان هيدروليك 0551P

 

 

ايراد در چراغ شاخص 0650P ايراد در چراغ شاخص نقص C
سوپاپ سلونوئيد كنيستر
0458P ولتاژ پائين سوپاپ سلونوئيد كنيستر E
0459P ولتاژ بالاى سوپاپ سلونوئيد كنيستر E
فن خنك كننده
0480P ايراد دور پائين فن C
0481P ايراد دور بالاى فن C
رله اصلى 0685P نقص رله اصلى A
سيستم سوخت
0171P سوخت تحت شرايط غير دور آرام رقيق است E
0172P سوخت تحت شرايط غير دور آرام غليظ است E
2187P سوخت تحت شرايط دور آرام رقيق است E
2188P سوخت تحت شرايط دور آرام غليظ است E
0807P ولتاژ پائين مدار سوئيچ كلاچ A كلاچ
0808P ولتاژ بالاى مدار سوئيچ كلاچ A
حركت بهين رو
Cruise
0564P نقص در مدار ورودى كروز كنترل (كنترل بهين رو) C
C سيگنال نقص” On/Off” كروز P0565
0566P كنسل كروز “Cancel “نقص سيگنال C
0567P ادامه كروز “Resume “نقص سيگنال C
0568P كروز “sel “نقص سيگنال C
خود تشخيص كامپيوتر 0606P خود عيب يابى كامپيوتر A
آلارم دزد گير
0633P نقص آلارم دزد گير C
0167U عدم پاسخ آلارم دزد گير C
0426U نقص تأييد آلارم دزد گير C
* وقتى كه نقصى بوجود آيد سيستم بطور موقت و اضطرارى مى تواند كنترل موتور را در رانندگى تا رسيدن به
تعميرگاه تأييد نمايد .
آموزه هاى ُكد نقص :
P0113
اين كد نقص در صورت قطعى مدار سنسور دماى هواى ورودى و يا اتصال كوتاه به مدار 5 ولت مستقيم باشد آشكار
مى شود
P0112
اين كد نقص در صورت قطعى مدار سنسور دماى هواى ورودى و يا اتصال بدنه وتغيير ولتاژ سنسور مت به صفر
نمايان مى شود .
P0420
وقتى كه دماى آب بيشتر از 70 درجه سانتيگراد باشد و سيستم سوخت در مرحله ثابت است سيستم بعد از طى يك
مسافت مقدار اكسيژن مبدل كاتاليستى را محاسبه مى نمايد و چنانچه كمتر از مقدار تنظيم شده باشد اين كد نقص گزارش
مى شود .
P0118
قطعى مدار سنسور دماى آب (خنك كننده) و يا اتصال به مدار 5 ولت مستقيم
P0117
اتصال كوتاه مدار سنسور دماب آب به بدنه
P0336
در صورت نامناسب بودن دهانه (فاصله) سنسور وضعيت ميل لنگ و چرخ دنده 58 دندانه اى ويا تداخل شديد سيگنال
ها اين كد نقص ظاهر مى شود . زمانيكه موتور استارت ميخورد دندانه هاى شمارش شده با مقدار 58 مغايرت دارد .

بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت
بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت

P0337
وقتى كه سنسور وضعيت ميل لنگ قطع باشد و يا به بدنه يا منبع ولتاژ 12 ولت اتصال پيدا كرده باشد در اين حالت كد
ارسال مى شود و موتور روشن نمى شود .
P0351P0352P0353P0354

P0032
اگرمدار گرم كن سنسور اكسيژن جلو به ولتاژ 12 ولت اتصالى كرده باشد اين كد ظاهر مى شود . و در اين حالت موتور
يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد .
P1171
وقتى كه موتور به وضعيت قدرت خود مى رسد و ولتاژ سيگنال سنسور اكسيژن كمتر از 0/35 ولت بيشتر از 21 ثانيه
باشد كد نقص گزارش مى شود و سيستم از مدار بسته خارج مى شود.
P0134
موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به بالاتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد و خط كنترل سنسور اكسيژن جلو
به مدت 80 ثانيه قطع مى شود . و اين كد نقص ظاهر مى گردد . در اين حالت موتور يكنواخت كار مى كند و مى توان
رانندگى كرد .
P0133
موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به بالاتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد , در سرعت دور موتور بين 2300
تا 1700 دور زمان پاسخ سنسور اكسيژن به تغييرات تمركز اكسيژن در اگزوز از حد تنظيم شده در سيستم بالاتر است .
P1167
وقتى كه موتور به مرحله كاهش سوخت مى رسد و ولتاژ سيگنال از سنسور اكسيژن كمتر از 0/55 ولت در كمتر از 12
ثانيه باشد كد نقص گزارش مى شود و سيستم از مدار بسته خارج خواهد شد.
P0132
موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به بالاتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد و خط كنترل سيگنال سنسور
اكسيژن به برق منبع اتصالى كرده است چنانچه اين حالت بيشتر از 13 ثانيه طول بكشد كد نقص ظاهر مى شود .موتور
در اين حالت تقريبا” يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى نمود .
P0131
موتور به مدت 60 ثانيــه روشن و دماى آب به بالاتر از 70 درجه سانتيــگراد مى رسد و خط كنتـرل سيگنال سنسور
اكسيژن جلو به بدنـــه اتصالى كرده است چنانچه اين حالت بيشتر از 13 ثانيه طول بكشد كد نقص ظاهر مى شود
.موتور در اين حالت تقريبا” يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى نمود
P0037
چنانچه مدار گرم كن سنسور عقب اتصال بدنه كرده و يا قطع باشد اين كد نقص ظاهر مى شود و در اين حالت موتور
يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد .
P0038
چنانچه مدار گرم كن سنسور عقب به ولتاژ منبع 12 ولت اتصال كرده و يا قطع باشد اين كد نقص ظاهر مى شود و
در اين حالت موتور يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد .
P0140
موتور به مدت 60 ثانيــه روشن و دماى آب به بالاتر از 70 درجه سانتيــگراد مى رسد و مقدار سيگنال سنسور
اكسيژن از حد منطقى بيشتر شده است , چنانچه اين حالت بيشتر از 165 ثانيه طول بكشد كد نقص ظاهر مى شود .موتور
در اين حالت تقريبا” يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى نمود
P0138
موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به بالاتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد و سيگنال سنسور اكسيژن عقب
به برق اصلى اتصالى كرده است چنانچه اين حالت بيشتر از 13 ثانيه طول بكشد كد نقص ظاهر مى شود .موتور در اين
حالت تقريبا” يكنواخت كار ميكند و مى توان رانندگى نمود
P0137
موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به بالاتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد و سيگنال سنسور اكسيـژن عقب

به بدنه اتصالى كرده است چنانچه اين حالت بيشتر از 13 ثانيه طول بكشد كد نقص ظاهر مى شود . موتور در اين
حالت تقريبا” يكنواخت كار ميكند مى توان رانندگى نمود
P0563
اگر سوئيچ باز باشد و به مدت 40 ثانيه ولتاژ به بيش از 16 ولت برسد اين كد ظاهر مى شود .
P0562
اگر سوئيچ باز باشد و به مدت 40 ثانيه ولتاژ به كمتر از 11 ولت برسد اين كد ظاهر مى شود .
P1336
اگر موتور در حال كاركردن باشد و دنده سنسور در نقطه نشان سنسور قرار نگرفته باشد اين كد آشكار مى شود .

بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت
بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت

P0502
خود رو را در وضعيت رانندگى دنده 3 قرار دهيد وقتى كه موتور گرم شد خط سيگنال سنسور سرعت خودرو را جدا
نمائيد . پدال گاز را يكباره شروع به فشار دهيد تا دور به 4000 دور در دقيقه برسد و پدال را رها كنيد .سرعت دور موتور
پائين مى آيد و مقدار سيگنال سنسور فشار هوا كاهش مى يابد در اين لحظه كد نقص آشكار مى شود و رانندگى قدرى
يكنواخت مى گردد . خود رو را در وضعيت رانندگى دنده 4 قرار دهيد وقتى كه موتور گرم شد خط سيگنال سنسور سرعت
خودرو را جدا نمائيد پدال را تا حد نصف حركت پدال فشار دهيد , سرعت دور موتور و مقدار مرحله قضاوت نقص مى رسد
و در اين لحظه رانندگى كمى يكنواخت نخواهد شد .
P0571
سوئيچ چراغ ترمز جدا شده خودرو متوقف است و بعد از ترمز كردن كد آشكار مى شود و مى توان رانندگى كرد .
P0504
سوئيچ چراغ ترمز جدا شده خودرو متوقف است .سيگنال سوئيچ هيچ تغييرى نمى كند بعد از چند بار ترمز كردن ؛ كد
ظاهر مى شود و موتور تقريبا” يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد .
P2138
1 APS, 2APS با هم متفاوت هستند. چنانچه اختلاف سيگنال هاى ورودى بيشتر از 8 درصد باشند كد نقص
آشكار مى شود و موتور بر پايه MODE ETC عمل مى كند.
P2123
APSl وقتى كه به برق اصلى اتصال كوتاه كرده باشد يا قطع شده باشد و سيگنال ورودى بيشتر از 97/5 درصد باشد
كد نقص آشكار مى گردد و موتور بر پايه MODE ETC عمل مى كند .
P2122
APSl وقتى كه به بدنه اتصال كوتاه كرده و يا قطع شده باشد و سيگنال ورودى كمتر از 3/5 درصد باشد كد نقص
آشكار مى گردد و موتور بر پايه MODE ETC عمل مى كند .
P2128
2APS وقتى كه به برق اصلى اتصال كوتاه كرده باشد و سيگنال ورودى بيشتر از 55/5 درصد باشد كد نقص آشكار
مى گردد و موتور بر پايه MODE ETC عمل مى كند .
P2127
2APS وقتى كه به بدنه اتصال كوتاه كرده و يا قطع شده باشد و سيگنال ورودى كمتر از 2/5 درصد باشد كد نقص
آشكار مى گردد و موتور بر پايه MODE ETC عمل مى كند .
P060D
چنانچه وضعيت دريچه گاز در دو طريق محاسبـه كامپيوتر يكى نباشند كد نقص پديد مى آيد و موتور بر پايه ETC
MODE عمل خواهند كرد .
P060DP2104
وقتى كه ايرادى براى دريچه گاز , پدال گاز و سنسور ترمز پيش بيايد اجبارا” حالت دور آرام اتفاق مى افتد و بايستى
نقص بر طرف گردد

 

P2105
وقتى كه ايرادى براى دريچه گاز، پدال گاز ECM و سنسور ترمز و پيش بيايد اجبارا موتور متوقف خواهد شد و بايد
رفع عيب شود.
P2106
وقتى كه ايرادى براى دريچه گاز ,سنسور پدال گاز پيش بيايد اجبارا” بايد حالت محدود كردن عمليات صورت بگيرد و
رفع عيب بشود .
P2110
وقتى كه ايرادى براى دريچه گاز ,سنسور پدال گاز پيش بيايد اجبارا” بايد حالت مديريت قدرت اعمال شود رفع عيب
گردد .
P1516
چنانچه وضعيت واقعى دريچه گاز در شرايط كار كرد ثابت با آنچه كه انتظار مى رود متفاوت باشد كد نقص آشكار و
موتور بر پايه MODE ETC عمل مى كند .
P2101
چنانچه اختلاف بسيار زيادى بين وضعيت سيستم دريچه و وضعيت واقعى وجود داشته باشد كد نقص آشكار و موتور
بر پايه MODE ETC عمل مى كند .
P0123
چنانچه سيگنال سنسور وضعيت دريچه گاز با برق اصلى اتصالى داشته باشد و ورودى سيگنال بيشتر از 96/5 درصد
باشد كد نقص ظاهر مى شود و موتور بر پايه MODE ETC عمل مى كند .

بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت
بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت یدک کش رشت

 

P0122
انتهاى سيگنال سنسور وضعيت دريچه گاز را به بدنه متصل نمائيد كد نقص ظاهر مى شود ؛ چنانچه سيگنال ورودى
كمتر از 3/5 درصد باشد وضعيت عملكرد موتور به حالت MODE ETC بستگى دارد
P0223
انتهاى سيگنال سنسـور وضعيت دريچه گاز را به برق اصـلى متصل نمائيد كد نقص ظاهـر مى شود ؛ چنانچه
سيگنال ورودى بيشتـر از 96 درصد باشد عملكرد موتور به MODE ETC بستگى دارد
P0222
انتهاى سيگنال سنسور وضعيت دريچه گاز را به بدنه وصل نمائيد يا قطع كنيد كد نقص ظاهر مى شود ؛ چنانچه
سيگنال ورودى كمتر از 3/5 درصد باشد وضعيت عملكرد موتور به حالت MODE ETC بستگى دارد
P2135
انتهاى سيگنال سنسورها 1TPSيا2TPS را به برق اصلى و يا به بدنه وصل نماييد تا سيگنال ناهمگن دريافت
شود. كد نقص ظاهر مى شود و چنانچه اختلاف ورودى سيگنال بيشتر از 12 درصد باشد عملكرد موتور به حالت ETC
MODE بستگى دارد.
P2119
چنانچه با چندين بار بستن سوئيچ مقدار باز شدن دريچه گاز به مقدار لازم نرسد اين كد ظاهر مى شود
P0651وP0641
خود عيب يابى تراشه داخلى .
P0480
چنانچه مدار كنترل انتهاى فن 1 قطع باشد و يا اتصال كوتاه كرده باشد كد نقص آشكار خواهد شد و موتور بطور
يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود .
P0481
چنانچه مدار كنترل انتهاى فن 2 قطع باشد و يا اتصال كوتاه كرده باشد كد نقص آشكار خواهد شد و موتور بطور
يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود

هيچ سيگنال سرعتى تحت شرايط كاركرد معمولى خودرو دريافت نمى شود وكد پيش فرض ظاهر مى شود . موتور
بطور يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود.
P1396
چنانچه اختلاف بسيار زيادى بين سرعت چرخ جلو و مقدار دقيق مشخص شده در سيستم باشد نمايش سيگنال سرعت
چرخ تغيير خواهئ كرد و يك نقص تأييد مى گردد . موتور بطور يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود .
P0317
چنانچه سيگنال دريافتى توسط كامپيوتر موتور همانند سيگنال طراحى شده منبع نباشد يك كد نقص ظاهر مى شود
موتور بطور يكنواخت كار خواهد كرد و ميتوان رانندگى نمود .
P0551
چنانچه تحت شرايط كاركرد معينى سيگنال فرمان هيدروليك دريافت شود يك كد نقص ظاهر مى شود و موتور بطور
يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود .
P060B
چنانچه اختلاف مقدار بين سنسور گاز دوطرفه از حد مشخص شده تجاوز نمايد يك كد نقص تأييد مى شود و موتور
تحت شرايط MODE ETC عمل خواهد كرد .
P0068
موتور در حال كار كردن است و هيچ نقصى از سنسور هاى دما و هواى مانيفولد ظاهر نمى شود و اختلاف بين جريان
هواى تخمين زده شده در موقعيت دريچه گاز الكترونيكى و مقدار جريان محاسبه شده از روش غلظت و سرعت هوا بيشتر
از 200 گرم در ثانيه است و بيش از 4 ثانيه طول مى كشد .كد نقص گزارش مى شود و عملكرد موتور به حالت ETC
MODE بستگى دارد .
P0606
خود عيب يابى كامپيوتر
P0230
قطع بودن مدار رله پمپ روغن و يا اتصال كوتاه به برق اصلى ويا اتصال بدنه اين كد را ظاهر مى كند .
P0685
اتصال انتهائى مدار كنترل رله اصلى با وضعيتى كهECM انتظار دارد متفاوت است و اين نقص آشكار مى شود.
P0647
كنترل انتهائى رلهC/A به برق اصلى اتصالى دارد موتور بطور يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود.
P0646
چنان چه كنترل انتهاى رله C/A قطع باشد يا اتصال كوتاه كرده باشد كد خطا ظاهر خواهد شد و موتور بطور
يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود.

بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت
بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت گیلان

P0077
چنانچه سوپاپ كنترل هيدروليكى به برق 12 ولت اتصالى كرده باشد كد نقص ظاهر مى شود و VVT نمى تواند
شروع به كار كند. دراين حال نقص ظاهر مى شود و موتور نسبتا” ثابت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد.
P0076
چنانچه سيم پيچ سوپاپ كنترل هيدروليكى قطع شده باشد و يا به بدنه اتصالى كرده باشد كد نقص ظاهر مى شود
وسوپاپ تايم متغيرVVT نمى تواند شروع كند . موتور نسبتا” ثابت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد . در صورت
اتصال به بدنه هم استارت زدن مشكل خواهد شد و هم متوقف كردن موتور در دور آرام از آنجا كه سوپاپ تا حد آخر باز
است.
P0012
چنانچه فاز دهنده در يك وضعيت نسبتا” ثابتى باشد و نسبت عملكرد سوپاپ كنترل هيدروليكى بيشتر از دامنه مجاز

يا كمتر از حد اقل مجاز باشد ويا اختلاف بين فاز واقعى عملكرد و فاصله نشانه بيشتراز 15 درجه زاويه ميل لنگ است
نقص آشكار مى شود و مى توان رانندگى كرد.

 

بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت
بهترین مکانیک رشت _بهترین مکانیک لیفان رشت _مکانیک ام وی ام رشت _تعمیرگاه لیفان رشت ☎️09113400107☎️امداد خودرو کرمان موتور رشت _امداد خودرو رشت

P00ll
چنانچه نسبت پاسخ فاز دهنده كمتر از حد مشخص شده باشد نقص تأييد مى شود و مى توان رانندگى كرد .
P0016
چنانچه دهانه فاز دهنده صفر (0) باشد وحركت دنده 58 دندانه اى ميل بادامك بيشتر از حد مشخص باشد يك نقص
تأييد مى شود و مى توان رانندگى كرد .
P0341
چنانچه تعداد دندانه هاى اندازه گيرى چرخ نشانه در هر دور گردش ميل سوپاپ با مقدار مشخص شده مغايرت داشته
باشد يك نقص تأييد مى شود و مى توان رانندگى هم نمود .
P0026
چنانچه فاز واقعى ميل سوپاپ بالاتر و يا كمتر از مقدار هدف باشد و خطاى فاز از مقدار معين شده تجاوز نمايد يك
نقص پديد مى آيد و مى توان رانندگى هم نمود .
P0340
سنسور وضعيت ميل سوپاپ قطع است و يا به برق اصلى يا بدنه اتصالى كرده است كد نقص ظاهر مى شود و
رانندگى هم مى توان نمود .
P0807
سوئيچ كلاچ را جدا كنيد و يا سوئيچ را به ولتاژ بالا اتصال دهيد سپس خودرو را روشن كرده و به سرعت 52 كيلومتر
در ساعت برسانيد يا از سرعت بيشتر از 52 كيلومتر سرعت را به 3 كيلومتر در ساعت برسانيد بعد از اينكه چندين بار نقص
ظاهر شد موتور نسبتا” بطور ثابت كار مى كند و شما هم مى توانيد رانندگى نمائيد .
P0808
سوئيچ كلاچ را جدا كنيد و يا سوئيچ را به بدنه اتصال دهيد سپس خودرو را روشن كرده و به سرعت 52 كيلومتر در
ساعت برسانيد يا از سرعت بيشتر از 52 كيلومتر سرعت را به 3 كيلومتر در ساعت برسانيد بعد از اينكه چندين بار نقص
ظاهر شد موتور نسبتا” بطور ثابت كار مى كند و شما هم مى توانيد رانندگى نمائيد

P0564
چنانچه سيستم مجهز به كروز كنترل است مدار ورودى كروز كنترل را جدا كنيد و يا به مدت 7/5 ثانيه آنرا به ولتاژ
اصلى اتصالى دهيد سپس كد نقص ظاهر مى شود خودرو نسبتا” بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما
سيستم كروز عمل نمى كند .
P0565
در سيستم مجهز به كروز كنترل سوئيچ خاموش و روشن براى مدتى طولانى صدا مى دهد و يا به مدت 5 دقيقه
روشن مى ماند و بعد كد نقص ظاهر مى شود . خودرو نسبتا” بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما سيستم
كروز عمل نمى كند .
P0566
در سيستم مجهز به كروز كنترل سوئيچ كنسل حالت كروز براى مدتى طولانى صدا مى دهد و يا به مدت 5 دقيقه
روشن مى ماند و بعد كد نقص ظاهر مى شود . خودرو نسبتا” بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما سيستم
كروز عمل نمى كند .
P0567
در سيستم مجهز به كروز كنترل سوئيچ كنترل حالت كروز براى مدتى طولانى صدا مى دهد و يا به مدت 5 دقيقه
روشن مى ماند و بعد كد نقص ظاهر مى شود . خودرو نسبتا” بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما سيستم
كروز عمل نمى كند

امداد خودرو رشت گیلان
امداد خودرو رشت گیلان

P0568
در سيستم مجهز به كروز كنترل سوئيچ تنظيم حالت كروز براى مدتى طولانى صدا مى دهد و يا به مدت 5 دقيقه

راهنماى تعميرات ليفان 620 36 راهنماى تعميرات ليفان 620
روشن مى ماند و بعد كد نقص ظاهر مى شود . خودرو نسبتا” بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما سيستم
كروز عمل نمى كند
P0633
براى خودرو هائى كه داراى هشدار دزدگير هستند وقتى سوئيچ باز است و آلارم ارتباط بر قرار نمى كند يك كد نقص
گزارش مى شود و موتور روشن نمى شود .
U0167
براى خودرو هائى كه داراى هشدار دزدگير هستند وقتى سوئيچ باز است و دزد گير گزارش نمى دهد يك كد نقص
گزارش مى شود و موتور روشن نمى شود
U0426
براى خودرو هائى كه داراى هشدار دزدگير هستند وقتى سوئيچ باز است و آلارم نياز به بررسى نقص دارد يك كد
نقص گزارش مى شود و موتور روشن نمى شود

 

حمل خودرو رشت.امداد خودرو رشت .مکانیک سیار رشت .مکانیک لیفان رشت
حمل خودرو رشت .امداد خودرو رشت

09113400107

sos1893.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *